Over ons

Kinderdagverblijf Prutske biedt kwaliteitsvolle dag- en avondopvang aan voor kinderen tussen 0 en 3 jaar.

Historiek

Prutske is sinds 1971 actief in de kinderopvang. We maken deel uit van Fac Similiter VZW. Dit is de overkoepelende organisatie van de Gasthuiszusters Augustinessen van Leuven, die ook actief zijn in woon- en zorgcentra.

Team

Prutske wordt gedragen door een geweldig team van stafmedewerkers, kindbegeleid(st)ers, logistiek personeel, vrijwilligers en stagiaires.

De staf wordt gevormd door de verantwoordelijke, de administratief medewerkster en het pedagogisch team.

De kinderen verblijven in vaste leefgroepen wanneer zij toekomen.  Er zijn 5 leefgroepen waar baby’s en peuters op een veilige manier kunnen samen spelen en leren van elkaar.  De pedagogisch ondersteuner en de leidinggevende stellen de groepen samen in overleg met de begeleidsters.  Zij houden rekening met de aard en de ontwikkelingsfase van het kind, de pedagogische visie, het reservingsschema en de beschikbare plaats.  Elke leefgroep staat onder begeleiding van 2 kindbegeleidsters.

Vanaf 18u15 tot 23u biedt KDV Prutske avondopvang aan. Deze wordt verzorgd door twee kindbegeleidsters die de focus leggen op een rustige, gezellige, huiselijke sfeer.

In ons kinderdagverblijf kunnen wij ook rekenen op twee kindbegeleidsters die instaan voor zorg.

Het lekkere eten in het kinderdagverblijf en het onderhoud van de ruimtes worden verzorgd door ons logistiek team.

Tot slot worden we ondersteund door enkele geweldige vrijwilligers, die enkele uurtjes per dag komen meehelpen, komen voorlezen, muziek maken, ...

Missie en Visie

Missie

Bij KDV Prutske geloven wij als team in de kracht van kwalitatieve opvang voor baby’s en peuters, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen tot de generatie van morgen. We blijven zelf levenslang bijleren en kritisch reflecteren over onze werking.

We zorgen ervoor dat elk kind gelijke kansen krijgt. We zijn daarom extra zorgzaam voor kwetsbare gezinnen en hebben aandacht voor de eigenheid van elk kind.

We willen samenwerken met ouders en gezinnen als evenwaardige partners in de opvoeding. Open, eerlijke communicatie en respect staan hierbij centraal.

We streven ernaar dat elk kind binnen onze huiselijke sfeer en het voorspelbaar dagritme zich veilig en vrij voelt om de wereld met alle zintuigen te ervaren en ontdekken.

Elk kind wordt gestimuleerd om de creativiteit de vrije loop te laten, op een veilige manier risico’s te leren nemen en om zelfstandig problemen te leren oplossen.

Het allerbelangrijkste blijft natuurlijk dat kinderen in Prutske zoveel mogelijk plezier maken samen met de andere kinderen, in liefdevolle verbinding met de vaste begeleidsters.

Dit alles bieden wij aan binnen onze verruimde openingstijden van 6u45 tot 23u.

 

Visie op pedagogische kwaliteit : MeMo-Q

Om de pedagogische kwaliteit te waarborgen, werken we met het zelfevaluatie-instrument Memo-Q. Dit bestaat uit 6 dimensies : Welbevinden, Betrokkenheid, Emotionele ondersteuning, Educatieve ondersteuning, Omgeving, Gezinnen en diversiteit.
Voor meer informatie : https://www.kindengezin.be/memoq/

Welbevinden en betrokkenheid

‘Welbevinden’ gaat over hoe kinderen zich voelen in de opvang. We streven in Prutske naar een hoog welbevinden voor ieder kind. Kinderen met een hoog welbevinden genieten en beleven plezier, zijn spontaan en durven zichzelf te zijn.

‘Betrokkenheid’ gaat over al dan niet geboeid bezig zijn met iets. We streven in Prutske naar een hoge betrokkenheid voor ieder kind. Een kind is sterk betrokken als het geboeid en ononderbroken bezig is met iets.

Welbevinden en betrokkenheid worden in het kinderdagverblijf gemeten met ZIKO-VO, een wetenschappelijk instrument om de evolutie van een kind op te volgen. Het opstellen van een ZIKO-VO gebeurt twee keer doorheen het verblijf van elk kind in Prutske: éénmaal op de leeftijd van 16 maand, een tweede maal wanneer het kind naar school gaat. Ouders worden naar aanleiding hiervan uitgenodigd voor een gesprek met het pedagogisch team.

Emotionele en educatieve ondersteuning

We zorgen voor emotionele ondersteuning door warm, respectvol en enthousiast met kinderen om te gaan: zo maken we een positieve en gezellige sfeer mogelijk.  We letten op signalen en emoties en reageren op maat van ieder kind.

Het leren en de ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd door onze focus op educatieve ondersteuning. Er is aandacht voor de interesses en talenten van ieder kind. Kinderen krijgen de mogelijkheid zelf keuzes te maken. We gebruiken een correcte, rijke en gevarieerde taal en bieden veel spreekkansen aan ieder kind.

Omgeving

We zorgen voor een rijk aanbod in de binnen- en buitenruimtes. Kinderen hebben een eigen vaste klas waar ze steeds naar terugkeren. Speelgoed wordt gevarieerd en toegankelijk aangeboden: kinderen kunnen zelf makkelijk keuzes maken. De ruimte wordt steeds aangepast aan de noden van de kinderen op basis van interesses, ontwikkelingsniveau, … . Daarnaast wordt regelmatig buiten gespeeld in onze groene buitenruimte en worden activiteiten aangeboden in de snoezelruimte, het ballenbad, de speelstraat, ...

De omgeving wordt verder ook bepaald door de organisatie van de tijd. Er is een voorspelbaar dagverloop met dagelijks terugkerende gebeurtenissen en rituelen, maar met flexibiliteit om rekening te houden met het ritme van elk kind.

Gezinnen en diversiteit

We werken nauw samen met gezinnen : ouders en kinderdagverblijf zijn partners in de opvoeding. We leren elkaar zo goed mogelijk kennen tijdens de wenperiode en het intakegesprek. Daarna wordt dagelijks informatie uitgewisseld tijdens het breng- en haalmoment, met software voor het heen- en weerboekje Deona, via e-mail, telefoon, … . We staan steeds open voor vragen, opmerkingen, … We gaan graag in dialoog.